Obowiązek Informacyjny_sprawy załatwiane milcząco

Obowiązek Informacyjny_sprawy załatwiane milcząco

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)    Administratorem Państwa danych jest Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie, ul. Północna 1 88-160 Janikowo; tel. 52 3514442; e-mail: sdsjanikowo@janikowo.com.pl

2)    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz innych ustaw
 i przepisów regulujących wykonywanie zadań gminy. W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.; t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.).

4)    Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.

5)    Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6)    Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)    prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)    prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)    Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9)    Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 lipca 2019 12:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grzegorz Wesołowski
Ilość wyświetleń: 129
22 lipca 2019 12:09 (Grzegorz Wesołowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 lipca 2019 12:06 (Grzegorz Wesołowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)